CashFlow – Hướng dẫn chơi nhanh

Các bước cần thực hiện:

1. Chọn một bạn làm Banker – Ngân hàng.

2. Đặt các bộ thẻ Big Deal – Cơ hội Lớn, Small Deal – Cơ hội Nhỏ, The Market – Thị trường và Doodads – Chi tiêu vào vị trí trên bàn cờ.

3. Phát bảng báo cáo Tài chính cho từng người chơi.

4. Mọi người bốc Thẻ nghề nghiệp.

5. Chép các thông tin từ Thẻ nghề nghiệp và bảng báo cáo Tài chính.

6. Chuyền Bảng báo cáo Tài chính và Thẻ nghề nghiệp cho người bên tay phải kiểm tra. Người bên tay phải sẽ ghi tên vào ô Auditor – Nhà kiểm toán sau khi kiểm tra xong.

7. Banker – Ngân hàng phát tiền bằng tổng của Cash – Tiền mặt và Paycheck/Monthly CashFlow – dòng tiền mặt hàng tháng cho người chơi.

8. Mỗi người chọn một bộ quân cờ cùng màu gồm Rat – Chuột, Cheese – Phomai, Token – Đồng xu.

9. Chọn một Ước mơ trên bàn cờ ở vòng ngoài, sau đó ghi Ước mợ vào mặt sau của Bảng báo cáo Tài chính. Đặt Cheese – Phomai vào ô Ước mơ.

10. Đặt quân cờ Rat – Chuột vào vị trí Start here – Khởi đầu chổ được đánh dấu mũi tên ở Vòng tròn.

11. Tung xúc xắc, ai lớn điểm nhất sẽ đi trước.

12. Bắt đầu cuộc đua Rat race – Vòng đua chuột. Người chơi lần lượt tung xúc xắc bắt đầu đi theo số nút, đếm một từ ô có đánh dấu. (Không tính ô đang đứng)

Lưu ý:

i. Để thoát khỏi Rat Race – vòng Chuột/ vòng luẩn quẩn, bạn phải có Total Passive Income – Tổng thu nhập thụ động lớn hơn Total Expense – Tổng chi phí

ii. Để tăng Thu nhập thụ động cần mua các Assets – Tài sản, đem lại dòng tiền dương.

iii. Khi đi đến mỗi ô, đọc ghi chú và làm theo. Nhớ đọc to Big Deal – Cơ hội Lớn, Small Deal – Cơ hội Nhỏ, The Market – Thị trường và Doodads – Chi tiêu. Khi có người đọc mọi người cần lưu ý vì nội dung có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình Tài chánh của mỗi người.

iv. Cần đầu tư thông minh! Nếu bạn có dòng tiền âm và không còn tiền mặt để trả Chi phí, bạn sẽ bị Bankruptcy – Phá sản và dừng cuộc chơi

v. Cần thiết lập chiến lược trước khi chơi, và thay đổi chiến lược khi thị trường thay đổi

 

Comments